Privacy policy

PRIVACYVERKLARING AGIVA TECHNICS NV

Deze privacyverklaring omschrijft de verwerking van persoonsgegevens van klanten en prospecten door de verwerkingsverantwoordelijke Agiva Technics NV, met maatschappelijke zetel te Krommewege 24b, 9990 Maldegem met ondernemingsnummer 0877.100.526, info@agivatechnics.be, tel: 050/39 19 03 (hierna “Agiva” of “wij”). Agiva treedt op als de verwerkingsverantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens van eigen klanten en prospecten. Deze verwerkingen vinden onder meer plaats als wij met klanten, prospecten en hun klanten in contact treden via onze website (www.agivatechnics.be), via e-mail, social media of op andere wijze. Gelieve deze privacyverklaring door te nemen om meer informatie te krijgen over onder andere welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en wat uw rechten in dit verband zijn. Door met Agiva in contact te treden en/of door gebruik te maken van onze diensten, erkent u deze privacyverklaring te hebben gelezen.

OVERZICHT

 1. Toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens
 2. Categorieën persoonsgegevens, doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking.
 3. Profilering.
 4. Bron van de persoonsgegevens
 5. Ontvangers van persoonsgegevens.
 6. Bewaartermijn.
 7. Rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens
 8. Wijziging van de privacyverklaring.

1. TOEPASSELIJKE WETGEVING VOOR DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Voor de toepassing van deze verklaring hebben begrippen zoals “persoonsgegevens”, “verwerkingsverantwoordelijke”, “verwerken”, betrokkene” de betekenis die daaraan wordt gegeven in de toepasselijke wetgeving voor de bescherming van persoonsgegevens zijnde de Verordening 2016/679 van het Europees parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46 EG en de Belgische wetgeving tot uitvoering van deze Verordening (hierna “Toepasselijke privacywetgeving”).

2. CATEGORIEËN PERSOONSGEGEVENS, DOELEINDEN EN RECHTSGROND VOOR DE VERWERKING

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken, voor welke doeleinden wij die verwerken en wat daarbij telkens de toepasselijke juridische basis (rechtsgrond) is.

Categorieën persoonsgegevens Doeleinden van de verwerking Rechtsgrond
Identificatiegegevens van klanten (naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer, facturatiegegevens) Klantenbeheer, bijvoorbeeld voor onze administratie, bestellingen, uitvoering van de opdracht, facturatie. Noodzaak voor uitvoering overeenkomst
Know your customer Gerechtvaardigd belang van Agiva om haar klantenbestand te kennen.
Verdediging in rechte en debiteurenbeheer Gerechtvaardigd belang van Agiva om haar belangen als onderneming te verdedigen.
Boekhouding Wettelijke verplichting
Identificatiegegevens van prospecten (naam, voornaam, bedrijf, e-mailadres, telefoonnummer) Prospecting Gerechtvaardigd belang van Agiva om haar klantenbestand uit te breiden.
Elektronische contactgegevens van klanten Direct marketing voor eigen producten en diensten van Agiva aan klanten Gerechtvaardigd belang van Agiva
Elektronische contactgegevens van prospecten Direct marketing aan prospecten Toestemming
Voorkeuren en interesses in het kader van direct marketing per e-mail Profilering Gerechtvaardigd belang om direct marketing toe te spitsen op de voorkeur van de klant of prospect.

Indien de verwerking of de verstrekking van persoonsgegevens zoals hierboven omschreven een wettelijke of contractuele verplichting is dan wel een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te sluiten, dan kan een weigering om de persoonsgegevens mee te delen ertoe leiden dat wij geen overeenkomst met u kunnen sluiten en/of de dienst niet kunnen leveren.

3. PROFILERING

Bij het versturen van direct marketing per elektronisch bericht of advertising via online kanalen, gaat Agiva na wat uw voorkeuren zijn zodat de berichten die we naar u sturen zo relevant mogelijk zijn. Concreet zou dit bijvoorbeeld betekenen dat we vaststellen dat u “geïnteresseerd bent in onze projecten voor Stad Brugge”, en dat we u bijgevolg meer informatie in dit verband opsturen.

4. BRON VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Agiva verkrijgt uw persoonsgegevens als u met ons in contact treedt, hetzij via de website, via e-mail, social media, telefonisch of op andere wijze.

5. ONTVANGERS VAN PERSOONSGEGEVENS

Agiva kan uw persoonsgegevens doorgeven aan derden die in onze opdracht bepaalde diensten verrichten, waaronder:

 • Boekhouders
 • Freelancers..
 • Andere partners die zorgen voor de uitvoering van een opdracht

6. BEWAARTERMIJN

Wij houden de persoonsgegevens niet langer bij dan nodig in functie van de doeleinden waarvoor ze verzameld worden (zie schema hierboven). In bepaalde gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens langer bij te houden.

7. RECHTEN MET BETREKKING TOT DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

U heeft overeenkomstig de Toepasselijke privacywetgeving volgende rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens door Agiva:

I. RECHT VAN TOEGANG TOT UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hiervan een kopie te verkrijgen.

II. RECHT VAN VERBETERING VAN UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om onvolledige, foutieve of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als u meent dat persoonsgegevens die wij over u bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten via info@agivatechnics.be.

III. RECHT VAN WISSING VAN UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken of wanneer uw persoonsgegevens ten onrechte zijn verwerkt.

IV. RECHT VAN BEPERKING VAN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens te beperken. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens volgens u niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan; of wanneer de verwerking onrechtmatig is maar u de persoonsgegevens niet wil laten wissen;

V. RECHT VAN BEZWAAR TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld wanneer de verwerking is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang.

VI. RECHT OP OVERDRAAGBAARHEID VAN UW PERSOONSGEGEVENS;

U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan Agiva hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

VII. RECHT OM U TE VERZETTEN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING DOELEINDEN;

U kan zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden (met inbegrip van de profilering die hiermee verband houdt).

VIII. RECHT OM UW TOESTEMMING TE ALLEN TIJDE IN TE TREKKEN

Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd, heeft u te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan;

IX. RECHT OM EEN KLACHT IN TE DIENEN BIJ EEN GEGEVENSBESCHERMINGSAUTORITEIT.

U heeft het recht om overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u uw rechten wenst uit te oefenen, dan dient u contact op te nemen met Agiva via info@agivatechnics.be. We zullen uw verzoek beantwoorden overeenkomstig de Toepasselijke Privacywetgeving.

8. WIJZIGING VAN DE PRIVACYVERKLARING

Agiva behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. De datum van laatste wijziging vindt u steeds bovenaan dit document. In geval van materiële wijzigingen aan deze privacyverklaring zullen wij u een kennisgeving per e-mail sturen.


+32 (0)50 70 02 72 & +32 (0)479 48 35 36

©2014 Agiva Technics. Powered by Magenta. | Privacyverklaring| Cookieverklaring